Dorp van de toekomst Algemeen

juni 2012 Nieuwland in de Faam
november 2011 Filmpje valorisatieproject Veerstraat
februari 2011 Dorp van de Toekomst. Een terugblik door André
september 2010 Er gebeurt nogal wat in Nieuwland
maart 2010 Nieuwland krijgt toch 'dorpsplein'
februari 2010 Plotseling overlijden Robbie Walraven
oktober 2009 Gevolgen kadernota 2010-2013"
juli 2009 1 jaar later
januari 2009 Gemeente gunt Nieuwland snelle realisatie
november 2008 De dynamische agenda van Dorp van de Toekomst
september 2008 Uitslag stemming Zomerfeest 2008
juli 2008 Een slim dorp is op de toekomst voorbereid!
juni 2008 De gezichten achter "Het dorp van de toekomst"
april 2008 De interviews door leerlingen van de Lonneboot
april 2008 Het eerste resultaat: een eigen website
februari 2008 Zo begon het Dorp van de Toekomst


Nieuwland in de Faam


Tijdens een bijeenkomst van projectgroep Dorp van de Toekomst is besloten dat Ben van de Waart en ondergetekende enkele artikelen gaan schrijven om Nieuwland op een positieve manier in het nieuws te brengen. Ben vond de redactie van weekkrant de Faam bereid om dit jaar vier artikelen te plaatsen. Samen met Ben en Wim Staat, van de redactie van de dorpskrant en tevens redacteur van de PZC, zijn de volgende onderwerpen afgesproken:
  1. Nieuwland & de N57. Om naar voren te brengen dat na de aanleg, die inderdaad flink overlast gaf, er ook een aantal zaken zijn verbeterd.
  2. Nieuwland & zijn theater. Met Theater de Wegwijzer bezit Nieuwland iets heel bijzonders wat zeker bijdraagt aan een goede promotie voor ons dorp.
  3. Nieuwland & zijn ondernemers. Nieuwland blijkt een goede voedingsbodem te zijn voor succesvolle ondernemers van bijzondere bedrijven, die zeer uiteenlopend van aard zijn.
  4. Nieuwland na Dorp van de Toekomst. Hierin zal in vogelvlucht het project en de bereikte resultaten aan de orde komen.
In maart en mei zijn de eerste twee artikelen verschenen. Heb je ze gemist, dan zijn ze op onze website dvnieuwland.nl onder “Nieuwland in de krant” nog te bekijken. In het volgende artikel, willen we enkele ondernemingen uit Nieuwland de revue laten passeren. Uit de vele inschrijvingen in het register van Kamer van Koophandel blijkt dat het onmogelijk is alle bedrijven te noemen. Maar heb je een tip om een bijzondere onderneming niet te vergeten, dan graag uiterlijk begin juli een e-mail aan Hans van Hal. Waarschijnlijk worden artikel 3 en 4 in september en november in de Faam geplaatst.

Hans van Hal

Uit dorpskrant juni 2012

....omhoog

Film valorisatieproject Veerstraat


Op dinsdag 8 november 2011 is in Nieuw- en Sint Joosland een filmpje gemaakt over de valorisatie van de Veerstraat en het opknappen van het dorpshuis en dorpsplein.
Dit waren wensen, die in het project Dorp van de Toekomst naar voren zijn gekomen.
Mede dankzij de Europese subsidie, die de gemeente en provincie hiervoor hebben benut, kon dit project worden gerealiseerd.
De provincie zal het filmpje gaan gebruiken in andere subsidie trajecten.

november 2011

....omhoogDorp van de Toekomst. Een terugblik door André


Het begon toch allemaal met een idee.

Wat zou je als inwoner van Nieuw- en Sint Joosland willen veranderen of zelfs verbeteren ?
Wat zou je best kunnen missen en wat mag absoluut niet verdwijnen, ofwel hoe ziet ons "Dorp van de Toekomst" eruit ?

Een heel stel inwoners voelde zich aangesproken toen de vraag naar deelname in een werkgroep ter sprake kwam. Belangrijk dat er aan die werkgroep een structuur wordt gegeven, die resultaten waarschijnlijk maken, vond ook de gemeente Middelburg, die zowel geld voor een cursus als de wijkmanager en deskundigen beschikbaar stelde.

In dat enthousiaste begin al bleken gemeenteraadsleden graag hun steun te willen verlenen.
Rond Nieuw- en Sint Joosland zou ook heel wat veranderen!
De ontwikkeling van de woonwijk Mortiere en de daaraan gekoppelde aanleg van een golfbaan, maakten het opheffen van het schilderachtige fiets- en voetpad over de dijk naar Middelburg mogelijk. Vlammende protesten daartegen mochten niet baten.
Door het opheffen van het pad werden de bewoners van Nieuwland rechtstreeks benadeeld.

De directe verbinding met Middelburg kwam echter nog verder onder druk te staan door de aanleg van een complex van wegen, de N57 genaamd. De Nieuwlandse weg werd opgeheven. Alle prachtige bomen, die de entree naar Middelburg zo luisterrijk sierden, werden gekapt. "Nog vóórdat de vogeltjes zich erin konden nestelen!" Menig Middelburgse bestuurder vond toen toch eigenlijk wel dat Nieuwland door de drang van de, toen nog ongeremd voortdenderende economie, heel sterk werd benadeeld.De gedachte dat compensatie niet onlogisch klonk, begon post te vatten.
Bovendien waren de plannen van het Dorp van de Toekomst ook best bescheiden en realistisch.

Tot plots het college de benodigde financiën uit de begroting had geschrapt. Dit overigens ook tot teleurstelling van vele raadsleden.
Het zou niet alleen betekenen dat de ambitieuze herinrichting van de Oude Rijksweg, de voormalige "snelweg" door het dorp, niet kon doorgaan. Ook de uitvoering van andere minder kostbare plannen leek voorlopig van de baan. Gesteund door onze protesten stak de raad hier een stokje voor zodat er toch nog wat kon worden gerealiseerd.

Intussen is de euforie van het begin geluwd.
Maar de leden van de werkgroep zijn gestaag doorgegaan op het eenmaal ingeslagen pad.
Niet alleen is dat op het conto te schrijven van de enthousiaste coaches.
Ook is dat toe te rekenen aan de medewerkers van de Gemeente Middelburg, die het er evenmin bij lieten zitten en ons hebben bijgestaan om zelfs met Europese subsidie enkele plannen te realiseren.

En vanaf 2008 tot heden is er heel veel gerealiseerd. Een opsomming:

De jeugd werd al snel verrast met een crossbaan en een opgeknapte speeltuin, die dankzij veel zelfwerkzaamheid nieuw leven in werd geblazen.
Daarna volgde ons dorpshuis, de oude begraafplaats, het pleintje voor het dorpshuis werd opgeknapt evenals de Veerstraat en de kruising met de Oude Rijksweg.
Het nieuwbouwproject Quarleshaven met 3 typen woningen voor jong tot oud is van start gegaan.
Ook de gevel van het dorpshuis wordt aantrekkelijker en er komen aantrekkelijke wandelpaden in- en om het dorp.
Op de herinrichting van de Oude Rijksweg zullen we nog moeten wachten, hoewel al een kleine start is gemaakt door de platanen langs de Oude Rijksweg te kandalaberen ( een snoeitechniek, waarbij de takken van een boom afgezaagd worden waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar, of kandelaber krijgt ).
En ook Nieuwland-Noord wordt niet vergeten. Daar wordt nog dit jaar het Belvédère project aangepakt, waarbij de strook tussen de N57 en de woningen aan de Veerdam, Nieuwlandseweg en Zaagmolendijk wordt heringericht.

Er is kortom al veel bereikt, maar het werk is nog niet af. Tenslotte heeft het vele nieuw ingeplante groen ook wat tijd nodig om tot ontwikkeling te komen.

Dus ook de werkgroep blijft paraat.

februari 2011
André Vluggen

....omhoogEr gebeurt nogal wat in Nieuwland

Herinrichting plein dorpshuis en Veerstraat


Als ik het nieuws van de afgelopen weken laat passeren, kunnen we voortaan beter spreken over Nieuwsland! Dagbladen, weekbladen, teletekst, televisie brachten alle het nieuws over het dorpsfeest en de heropening van het dorpshuis. Over belangstelling niet te klagen.

En we gaan nog verder met het opknappen van het dorp. Binnenkort zijn het plein bij het dorpshuis en de Veerstraat aan de beurt. Dat is mogelijk dankzij Europese subsidies; de helft van het benodigde budget komt uit POP subsidie en de andere helft legt de gemeente Middelburg bij.

De plannen vloeien voort uit het project Dorp van de Toekomst waarbij de bewoners zelf allerlei verbeteringen bedenken voor hun dorp, maar ook een flinke bijdrage leveren aan de realisatie. Een logisch vervolg op het vernieuwde dorpshuis is het opknappen van het plein. Er komen basalten zitstenen in de vorm van “kluten”, een naam die wel past bij het dorp! Ook het groen en het plaveisel wordt vernieuwd.

De bewoners hebben meegedacht over de herinrichting en er zijn diverse gesprekken geweest met de groep Dorp van de Toekomst. Ook op de dorpstafel van maart 2010 zijn de plannen toegelicht en in juni was er een inloopavond waarbij omwonenden hun bijdrage hebben geleverd.

De Veerstraat wordt heringericht, mede om de snelheid er uit te halen en het verblijf te bevorderen. Er komt nieuwe bestrating en er wordt een schoonwaterriool aangelegd. In oktober 2010 wordt gestart met de herinrichting en het plan is om nog voor Kerstmis op te leveren. Omdat de Veerstraat dan open ligt, is er een tijdelijke wegomlegging, voornamelijk via Arnemuiden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen. In de eerste vier weken wordt in de Veerstraat gewerkt aan het gedeelte tussen de Oude Rijksweg en de Kerkstraat. In de tweede fase is het gedeelte tussen de Kerkstraat en de bebouwde komgrens aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden wordt de Veerstraat afgesloten vanaf de Roode Leeuw tot en met het kruispunt Veerstraat/Korteweg/Oude Rijksweg.
Dit heeft een tijdelijke omleidingsroute tot gevolg. Op de A58 vanuit Vlissingen wordt het verkeer tijdens de werkzaamheden niet via de afslag Middelburg naar Nieuw- en Sint Joosland geleid, maar via de afslag Arnemuiden. Dit geldt ook voor het verkeer vanuit Goes. Via de Langeweg kan men naar Nieuw- en Sint Joosland rijden. Enige uitzondering hierop zijn de Veerdam en Hotel De Roode Leeuw, die nog steeds via de afslag Middelburg zijn te bereiken. Dit zal op de tijdelijke verkeersborden worden aangegeven.
Ook in Nieuw- en Sint Joosland zelf is een aantal tijdelijke maatregelen noodzakelijk ten behoeve van de verkeersafwikkeling. Dit geldt met name voor bestemmingsverkeer van de Molendijk. In de eerste fase van het werk wordt het eenrichtingsverkeer tussen de aansluitingen met de Veerstraat en de Korteweg omgedraaid. Het verkeer naar de Molendijk kan op dat moment via de Oude Rijksweg – Sloehavenstraat – Scheldepoortstraat – Molendijk haar bestemming bereiken. Bij het verlaten van de Molendijk kan men de route Molendijk – Walravenstraat – Achter de Kerk – Oude Rijksweg rijden. In de tweede fase van het werk wordt het gedeelte waarvoor eenrichtingsverkeer geldt, omgezet in een doodlopende weg, want de Veerstraat is bij het kruispunt met de Molendijk afgesloten. Omdat het kruispunt Veerstraat/Korteweg/Oude Rijksweg weer open is voor verkeer kan zowel het aankomende als vertrekkende verkeer gebruik maken van de Korteweg en de Oude Rijksweg.

september 2010
Joost Lievense, gemeente Middelburg

....omhoogNieuwland krijgt toch 'dorpsplein'


NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Er is toch geld gevonden voor het opknappen van de Veerstraat en het aanleggen van een dorpsplein in Nieuw- en Sint Joosland. Een Europese subsidie van 121.500 euro dekt ruim de helft van de kosten. Herinrichting van de doorgaande wegen in het dorp stond hoog op het verlanglijstje van de bewoners. In het kader van het project Dorp van de Toekomst kwam renovatie van de Veerstraat en de Oude Rijksweg naar voren, maar het project sneuvelde vorig jaar door bezuinigingen.

Dankzij Europese steun en geld dat nog in diverse gemeentelijke potjes zat, kan nu toch een deel van het plan worden uitgevoerd. De Veerstraat zal worden ingericht als een 'verblijfsgebied', dat wil zeggen dat doorgaand verkeer sterk wordt ontmoedigd.

Het dorpsplein wordt voor het dorpshuis aangelegd. Met de werkgroep Dorp van de Toekomst wordt de komende tijd gesproken over de preciese inrichting van de straat en het plein.

Het is de bedoeling dat het project eind dit jaar is uitgevoerd. De technische voorbereidingen zouden voor de zomervakantie kunnen starten, waarna de werkzaamheden onmiddellijk kunnen beginnen.

Er zijn al enkele ideeën voor het dorpsplein geopperd tijdens de laatste vergadering van 'Dorp van de Toekomst'. Zo zouden op de blinde muur afbeeldingen kunnen worden geplaatst. Eerder al gebeurde zoiets in Breskens en IJzendijke. Een ander idee is om 'kluten' op het plein te plaatsen: grote basaltblokken als markering en zitplaats op het plein.

PZC door Theo Giele. woensdag 24 maart 2010

....omhoog
Overlijden Robbie Walraven
Begin februari is plotseling Robbbie Walraven overleden.
Robbie hebben we leren kennen als een gedreven persoonlijkheid, die met groot enthousiasme de rol als coach van het team Natuur vervulde.
Mede dankzij zijn enthousiasme en voortvarende aanpak worden enkele natuurprojecten gerealiseerd.
Daarnaast was Robbie zeer betrokken bij de andere projecten van Dorp van de Toekomst en heeft daarbij ook belangrijke bijdragen geleverd.

Het wegvallen van Robbie betekent dan ook een groot gemis voor de voortgang van Dorp van de Toekomst.

4 februari 2010

....omhoogGevolgen kadernota 2010-2013


28 september 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de definitieve kadernota 2010-2013.
Omdat we kort daarvoor met ongeloof hadden gehoord dat het college al het geld voor de plannen van Dorp van de Toekomst uit de kadernota had geschrapt, is opnieuw een brief gestuurd (zie 2e brief aan aan B&W en raadsleden ) en is tevens bij de raadscommissie Algemeen Bestuur ingesproken (zie inspreektekst)
Eerder was al duidelijk dat de herinrichting van de Oude Rijksweg / Veerstraat op de lange baan was geschoven.
Doordat, zoals verwacht, onze bezwaren werden gesteund door vrijwel alle fracties, heeft het college de kadernota hierop aangepast.
Behalve de plannen, die al in uitvoering waren komt er nu ook geld beschikbaar voor het aanleggen van wandelroutes en het opknappen van de oude begraafplaats aan de Oude Rijksweg.

Inclusief de plannen, die al gerealiseerd of in uitvoering zijn, betekent dit het volgende:

Reeds uitgevoerd:
Speelveld Quarleshaven       11.000 € ( was reeds voorgefinancierd )
Opknappen speeltuin             5.000 € ( voorgefinancierd uit regulier onderhoudsbudget )

In uitvoering:
Opknappen dorpshuis:           8.000 € ( De nieuwe keuken is op andere wijze gefinancierd )

Op korte termijn uit te voeren:
Aanleggen wandelroutes:     13.000 € ( + 13.000 € subsidie provincie )
Oude begraafplaats:             10.000 €

Totaal                                    47.000 € + 13.000 € = 60.000 € ( incl. subsidie provincie ).

Verder stemt de gemeente in met uitvoering van de volgende plannen, maar heeft hiervoor voorlopig geen extra budget:
  • Uitbreiden winkelvoorzieningen
  • Nieuwbouw in het dorp
  • Gymlessen voor de jeugd
  • Realiseren woonzorgcomplex
  • Aanpak verwaarlozing woonomgeving ( ten laste van regulier budget gemeente + woningcorporaties)

Voor de groene entree van het dorp en het aankleden van de geluidswallen is geen geld meer in de kadernota voorzien, maar we verwachten dat dit gezien de herbeplantingsplicht vanuit project N57 wordt gerealiseerd.

Positief is dat in de kadernota staat vermeld dat Middelburg een bedrag van 200.000 € bijdraagt voor uitvoering van het Belvedèreproject bij Nieuw- en Sint Joosland.


Ook verwachten we dat enkele plannen van project Dorp van de Toekomst in aanmerking komen voor subsidies.
Op 12 november 2009 hebben coaches van alle teams met deskundigen van de gemeente bekeken hoe de komende jaren projecten met hulp van bv. Europese subsidie versneld zijn te realiseren. Het zou mooi zijn als we daardoor niet te lang hoeven te wachten op een fraaie groene entree van ons dorp en een verbeterde en veiliger Veerstraat/Oude Rijksweg.

Het opknappen van de begraafplaats aan de Oude Rijksweg is al begonnen. Zie de fotoreportage van het planten van de bloembollen met hulp van leerlingen van de Lonneboot.

oktober 2009
Namens de coaches van Dorp van de Toekomst,
Hans van Hal

....omhoog1 jaar later
Wat is er gebeurd sinds het Zomerfeest van 2008

Een jaar geleden hebben we als dorp massaal gestemd op de 13 plannen van het "Dorp van de Toekomst".
Daarnaast maakten vele bewoners gebruik van de mogelijkheid om via enquêtes en een GASTENBOEK hun wensen aan te geven.
Met deze informatie is de initiatiefgroep van het Dorp van de Toekomst aan de slag gegaan.
Dit resulteerde in de "DYNAMISCHE AGENDA", een meerjarenplanning die aangaf hoe de ideeën de komende jaren gerealiseerd zouden moeten worden.
Deze agenda is opgesteld met medewerking van de gemeente en heeft geresulteerd in een actielijst van 19 punten.
Na een presentatie hiervan aan de gemeenteraad in ons theater en na een raadsvergadering, waar door een aantal partijen een MOTIE was ingediend voor versnelde uitvoering van de plannen, was de initiatiefgroep van het Dorp van de toekomst, vol goede moed en vertrouwen.
Vooral omdat alle plannen "zeer realistisch" werden genoemd en omdat ze beseften dat Nieuwland de laatste jaren aan erg veel overlast is blootgesteld.
Ook later werd het gemeentebestuur nog enkele keren benaderd om ze van de noodzaak van onze plannen te overtuigen ( Zie o.a. Brief aan aan B&W en raadsleden). Echter, tijdens de behandeling van de kadernota, waar onze plannen deel van uitmaakten, bleek dat er ernstig bezuinigd moest worden en zijn de raadsleden naar huis gestuurd met de boodschap nog eens goed te kijken naar mogelijke bezuinigingen.
Welke gevolgen zal dit hebben voor alle plannen? Dat is allemaal erg onduidelijk en in september, bij de nieuwe besluitvorming over de kadernota, zullen we het weten.
Nu lijkt bovenstaande erg negatief, maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat het Dorp van de Toekomst een tienjarenplan is, waar door een aantal enthousiaste raadsleden alles aan gedaan is, en wordt, om deze periode te verkorten.
Bovendien zijn een aantal plannen al uitgevoerd en worden er nog dit jaar een aantal andere gestart.
Misschien klinkt de naam "Dorp van de Toekomst" erg "wollig". Laten we echter hopen en er alles aan blijven doen om deze naam geen werkelijkheid te laten worden.

Stand van zaken:
Hier volgt een opsomming van de laatste stand van zaken:

1. Herinrichting Oude Rijksweg, Veerstraat, Korteweg en deel Langeweg.
Wacht op besluitvorming in kadernota. Zal waarschijnlijk in fasen uitgevoerd worden, waarbij de groeninrichting eerst zal plaatsvinden. Voorlopig gepland op gereed zijn januari 2011

2. Speeltuin.
Is grotendeels gerealiseerd en er wordt momenteel enthousiast gebruik van gemaakt en beheerd door een nieuw bestuur.

3. Wandelroutes.
Wacht op besluitvorming in kadernota. Start, met goedkeur van de gemeente, in september via Stichting Landschapbeheer Zeeland met het uitwerken van de routes. Hier is een uitbreiding op gekomen met het in kaart brengen van alle natuur- en cultuurhistorische zaken rondom Nieuwland. Hiervoor zoeken wij nog een aantal enthousiaste mensen. Moet gereed zijn medio 2011.

4. Woningbouw.
Door de huidige problemen op de woningmarkt leek nieuwbouw voorlopig niet eenvoudig. Maar in de gewijzigde plannen van het nieuwe woonzorgcentrum zijn naast 9 senioren appartementen ook 8 eensgezinswoningen voor jongeren voorzien.
We blijven in overleg met de betrokken instanties om deze woningen ook betaalbaar te maken voor starters.

5. Herinrichting Dorpshuis.
Er zijn al diverse bijeenkomsten geweest met de Gemeente en in augustus wordt er een start gemaakt met het opknappen/aanpakken van de keuken. En zullen de verdere opknapwerkzaamheden volgen.

6. Oude begraafplaats opknappen.
Het opknappen van de groenvoorziening start nog dit jaar. Voor wat betreft bankjes, hekwerk en beeld wachten we ook hier op de kadernota.

7. Aanpak verwaarlozing publieke woonomgeving.
Is via een dorpsschouw met een aantal bewoners, de dienst groenvoorziening van de gemeente en woongoed Middelburg in kaart gebracht. Wordt nog dit jaar mee gestart.

8. Fiets-/wandeltunnel onder A58.
Is nog niet uitgewerkt i.v.m. de huidige financiële situatie. Wel worden voorlopig voetpaden aangelegd tussen noord en zuid, die in de plannen van de N57 niet meegenomen waren.

9. Ingang dorp groen aankleden.
Dit speelt vooral rond de parkeerplaats van de Roode Leeuw en het begin van de Weizichtweg. Hier wordt een inrichtingsplan voor gemaakt in de stijl van het Zeeuwsch Landschap. Bij goedkeur door de gemeente start dit in het najaar van 2009

10. Afscherming Sloe.
Hiervoor vindt overleg plaats tussen de gemeentes Middelburg en Vlissingen. Hierbij ondersteunen wij de gemeente.

11. Uitbreiding speelterrein Quarleshavenstraat.
Is al uitgevoerd en officieel geopend door de burgemeester. We hebben nog een skatebaan op ons verlanglijstje staan die wacht op de kadernota.

12. Aanpak verwaarlozing eigen woonomgeving.
Is opgepakt door Woongoed Middelburg, die de betreffende bewoners heeft aangesproken.

13. Woonzorgcentrum Quarleshavenstraat.
Moet door de gemeente versneld uitgevoerd worden. Woongoed heeft de opzet aangepast. Er komen minder seniorenpappartementen, maar wel 8 woningen voor jonge gezinnen. Op het zomerfeest kunt u een maquette van het complex bekijken.

14. Winkelvoorziening in het dorp.
Het assortiment bij de bakker wordt steeds aangepast en uitgebreid naar de behoefte van de bewoners. Er zijn nog geen verdere gesprekken geweest met de bakker. Er is een nieuw initiatief door een wethouder, die de mogelijkheden onderzoekt om een winkelvoorziening via Arduin te realiseren. Elders in het land is dit al tot grote tevredenheid van zowel bewoners als de winkelhulpen, uitgevoerd. Dit zou zelfs bij het nieuwe woonzorgcentrum gerealiseerd kunnen worden.

15. Geluidswallen aankleden.
Hier wordt een inrichtingsplan voor gemaakt in de stijl van het Zeeuwsch Landschap met bloemdijken en knotwilgen. Moet gereed zijn begin 2011.

16. Gymles en Aerobics.
Het eerste seizoen is net afgesloten, begin augustus wordt weer begonnen met een nieuw seizoen. Er is een officieel bestuur gevormd. Aan het eind van de vakantie zal er meer bekend zijn over het volgend seizoen. In de Mortiere zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe vereniging met de naam "Nieuwland in Beweging".

17. Alternatieve route zwaar verkeer.
Er wordt nog steeds overleg gevoerd door de verschillende instanties. Waar ze het over eens zijn is dat dit verkeer geweerd moet worden uit Nieuwland. Wie echter voor de kosten op gaat draaien en wanneer het gereed is, is nog steeds onduidelijk. Onze mening is, dat er een oplossing moet zijn voordat de N57 opgeleverd wordt.

18. Park Nieuwland. (driehoek Langeweg-Oude Rijksweg)
Is naar achteren geschoven, omdat de grond momenteel niet gekocht kan worden.

19. Dorpsvijver.
Is naar achteren geschoven vanwege de kosten.

Zomerfeest. Tijdens het zomerfeest 2009 zal een kraam bemand zijn met mensen, zodat u persoonlijk vragen kunt stellen of u op de hoogte kunt stellen van de laatste ontwikkelingen. Tevens kunt u zich hier aanmelden als u zich aan wilt sluiten bij één van de groepen. Wij zijn momenteel vooral op zoek naar mensen die de werkgroep natuur kunnen ondersteunen bij het ontdekken en uitwerken van de natuur- en cultuurhistorische zaken rondom Nieuwland.

Tot ziens 29 augustus a.s. op het Zomerfeest!!!!

juli 2009 Robbie Walraven / Hans van Hal

....omhoogGemeenteraad gunt Nieuwland snelle realisatie plannen Dorp van de Toekomst

Overschaduwd door plotseling besluit over bedrijventerrein

De initiatiefgroep van Dorp van de Toekomst heeft zich na het Zomerfeest gericht op:

A. Het samenstellen van de "DYNAMISCHE AGENDA" voor de plannen van Dorp van de Toekomst

B. Het benaderen van de politiek

ad A) De Dynamische Agenda is een leidraad van bijna 50 pagina's hoe de komende jaren de ideeën van Dorp van de Toekomst zouden moeten worden gerealiseerd.

Van elk van de ideeën wordt kort beschreven de gewenste termijn van realisatie, indien mogelijk de globale kosten en welke instanties bij de uitvoering betrokken zijn.

Behalve de 13 ideeën zijn ook de wensen, die via enquêtes en de opmerkingen uit het GASTENBOEK van het Zomerfeest naar voren zijn gebracht, in de Dynamische Agenda meegenomen.
Zoals een fiets-voetgangerstunnel onder de A58, een groene aankleding van de entree van het dorp, een groengordel tussen Sloegebied en Nieuwland en een dorpsvijver tegenover het theater.


ad B) In 3 stappen heeft de initiatiefgroep de politiek benaderd:

1) Op 17 november hebben de vijf teams in theater de Wegwijzer, in aanwezigheid van onze wijkwethouder dhr. Van Klinken, hun ideeën aan de gemeenteraadsleden gepresenteerd. De aanwezige raadsleden bleken stuk voor stuk onder de indruk van het enthousiasme, de inzet en het resultaat, maar vonden bovendien de meeste plannen heel betaalbaar, dus realistisch.
Wethouder van Klinken legde uit dat het college van plan was de 3 ideeën met de meeste stemmen op korte termijn te realiseren.

2) 8 december is de Dynamische Agenda aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissie Ruimte: Jan Zwemer. Dit gebeurde in de raadszaal in het Stadskantoor in aanwezigheid van zo'n 15 Nieuwlanders. Via Jan is de Dynamische Agenda doorgespeeld aan het college van B&W en de gemeenteraad met het verzoek om met voorstellen te komen voor de uitvoering van de ideeën.
Deze avond hoorden we al dat de grootste fracties van plan waren gezamenlijk een motie voor te bereiden om meer plannen dan alleen de TOP-3 op korte termijn gerealiseerd te krijgen. Dit omdat zij van mening waren dat Nieuwland de laatste jaren wel met erg veel overlast is opgezadeld en dat de plannen relatief bescheiden zijn.
Volgens deze motie zou Nieuwland al voor het opleveren van de N57 een groot deel van de plannen uit de Dynamische Agenda kunnen realiseren.
Overigens werd deze avond door de commissie ook gedebatteerd over het raadsvoorstel om grond ten westen van Nieuwland aan te kopen voor een toekomstig bedrijventerrein. Zowel Els van Sluijs en namens de dorpsvereniging Krina de Visser hadden spreektijd aangevraagd om duidelijk te maken dat dit plotselinge plan voor Nieuwland zeer nadelig is.
3) 15 december is opnieuw onder flinke belangstelling van de Nieuwlanders tijdens een raadsvergadering de MOTIE OVER DORP VAN DE TOEKOMST met ruime meerderheid aangenomen. In het debat wat er aan vooraf ging en wat ook over het toekomstig bedrijventerrein ging, bleek duidelijk dat alle fracties van mening waren dat het hoog tijd wordt dat Nieuwland gecompenseerd wordt voor alle hinder waarmee het al jaren is geconfronteerd.
Volgens wethouder van Klinken was al toegezegd dat de drie ideeën met de meeste stemmen op het Zomerfeest sowieso worden uitgevoerd. Wel was hem nog niet duidelijk hoe het zware transportverkeer moet worden geweerd uit het dorp. Over extra wensen zei de wethouder dat het aan de raad is om de financiële middelen daarvoor te vinden. Dit zal gebeuren tijdens het behandelen van de kadernota begin 2009.
Klik hier om de motie te bekijken
Helaas ook minder goed nieuws
Het slechte nieuws is dat in dezelfde vergadering de gemeenteraad besloot in te stemmen met het voorstel om grond aan te kopen voor een toekomstig bedrijventerrein ten westen van Nieuwland.

Hoe verder ?
In de komende maanden zullen de teams overleggen met ambtenaren, die aanvullende informatie nodig hebben over onze plannen. Het college heeft namelijk de ambtenaren gevraagd om de plannen concreet te maken met onder andere een financiële onderbouwing.

Inmiddels wordt er binnen de gemeente hard gewerkt aan een projectplan. In dit projectplan worden de begrotingen van alle plannen van het Dorp van de Toekomst opgenomen.
De doelstelling is om op 6 februari 2009 deze begrotingen te overleggen aan het bestuur van de gemeente Middelburg, zodat de plannen meegenomen kunnen worden met de kadernota, waarover de raad in de maand juni beslist. Bij die beslissing van de raad zal de eerder aangenomen motie van 15 december een belangrijke rol spelen.

januari 2009, Hans van Hal

....omhoogDe Dynamische Agenda van Dorp van de Toekomst


Klik hier om de Dynamische Agenda te bekijken De initiatiefgroep van Dorp van de Toekomst is begonnen met het samenstellen van de "Dynamische Agenda ", een leidraad hoe de komende jaren de ideeën van Dorp van de Toekomst zouden moeten worden gerealiseerd.
Naast de wijkmanager, medewerkers van Stichting Welzijn Middelburg en Woongoed, maken ook de coaches van de vijf teams deel uit van de initiatiefgroep.
De coaches kunnen zonodig hun teamleden blijven betrekken bij het vervolg, want voor het uitwerken van sommige ideeën moet soms nog veel worden uitgezocht.
Met de steun van de dorpsvereniging willen we proberen zoveel mogelijk ideeën gerealiseerd te krijgen. Daarom blijven ondergetekenden als bestuursleden van de dorpsvereniging deel uit maken van deze groep.

Met de hulp van wijkmanager Harry Siebelink is een eerste concept van de Dynamische Agenda gemaakt. Deze bevat voor elk van de 13 ideeën een korte beschrijving, de termijn van realisatie, indien mogelijk de globale kosten en welke instanties bij de uitvoering betrokken zijn. Ook het resultaat van de enquêtes, gehouden tijdens het Zomerfeest, worden meegenomen.

Enkele ideeën zijn al in uitvoering, maar voor andere, vooral kostbare ideeën, is het belangrijk om de steun van de gemeente te krijgen. Daarom presenteren de teams op 17 november hun ideeën aan de gemeenteraadsleden om hen te overtuigen van de wenselijkheid en hun steun te vragen bij de politieke besluitvorming.
Vervolgens wordt de Dynamische Agenda na eventuele aanpassingen op 8 december aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissie Ruimte. Dat is overigens dorpsgenoot Jan Zwemer.
Via Jan wordt de Dynamische Agenda aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad met de opdracht om met voorstellen te komen voor de uitvoering van de ideeën.

In de komende dorpskranten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en hou ook onze website in de gaten: www.dvnieuwland.nl

Uit dorpskrant november 2008: Lia Zwemer en Hans van Hal

....omhoogUITSLAG STEMMING ZOMERFEEST 2008


TEAM IDEE TOTAAL AANTAL KLUTEN WITTE KLUTEN GELE KLUTEN
1 VOORZIENINGEN Uitbreiding speelveld Quarleshaven, o.a fietscrossbaan 594 196 398
2 VERKEER Herinrichting Oude Rijksweg zonder landbouwverkeer 464 430 34
3 ACTIVITEITEN Speeltuin opknappen + nieuw leven inblazen 454 298 156
4 NATUUR Wandelroutes 360 323 37
5 VOORZIENINGEN Uitbreiden winkelvoorzieningen 336 265 71
6 WONEN Meer nieuwbouw 261 239 22
7 NATUUR Parkje maken van driehoek tegenover voetbalveld 217 168 49
8 VOORZIENINGEN Vernieuwing Dorpshuis 201 158 43
9 NATUUR Herinrichten begraafplaats Oude Rijksweg 196 173 23
10 ACTIVITEITEN Gymles jeugd 188 108 80
11 WONEN Woonzorgcomplex 187 175 12
12 WONEN Aanpakken verwaarlozing tuinen, brandgangen enz 183 171 12
13 ACTIVITEITEN Bewegen op muziek 100 81 19

TOTAAL UITGEBRACHTE STEMMEN

3741 2785 956
Personen ouder dan 15 jaar hebben gestemd met witte kluten.
De jeugd tot 15 jaar met gele kluten.


....omhoogEen slim dorp is op de toekomst voorbereid!


Klik hier om de uitnodiging aan de bewoners te bekijken
Nieuw- en Sint Joosland is zo'n slim dorp dat bouwt aan de toekomst in het traject 'Dorp van de Toekomst'.

Een visie op leefbaarheid ontwikkelen en concrete plannen bedenken voor die leefbaarheid in Nieuw- en Sint Joosland is het doel van het traject.

De bewoners vinden verkeer, wonen, voorzieningen, activiteiten en natuur de belangrijkste thema's.

Rond deze thema's zijn teams gevormd die worden begeleid door coaches, die na een korte instructie-avond voortvarend aan de slag zijn gegaan met hun team.
Leerlingen interviewen dorpsgenoten
Omdat de jeugd de toekomst heeft, hebben we allereerst de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Lonneboot de straat op gestuurd om hun dorpsgenoten te bevragen over het dorp. Wat vind je hier leuk? Wat vind je minder leuk? Durf je in het donker de straat op in Nieuwland?
Dit zijn voorbeelden van vragen waar de journalisten in spé hun dorpsgenoten mee bestookten. De leerlingen hebben 63 interviews gehouden en dat is een knappe prestatie. Daarvoor bedankt.
Een groepje actieve bewoners analyseerde de interviews en bracht de belangrijkste conclusies in kaart. De conclusies van het onderzoek zijn weer opgepakt door de teams.

Eerste resultaat al binnen!
Een eerste resultaat van het 'Dorp van de toekomst' is de website van de dorpvereniging: www.dvnieuwland.nl.
Eerst was het de bedoeling om de website tijdens het zomerfeest te lanceren, maar de website is nu al in de lucht! Daar zijn we blij mee, want zo kunnen dorpsbewoners op de hoogte blijven van bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen het 'Dorp van de toekomst'.

Vijf teams aan de slag
Alle vijf de teams hebben in eerste instantie gebrainstormd over concrete plannen en uiteindelijk drie onderwerpen gekozen die zij verder gaan uitwerken. Hieronder per team alvast een voorproefje.

Heleen Lokker , coach van het team Voorzieningen, vindt met haar team dat het dorphuis meer een eigentijdse uitstraling moet krijgen, om er voor te zorgen dat nog meer groepen bewoners zich er thuis voelen. Het team probeert ook de jongeren erbij te betrekken.

Jan Meulpolder, coach van het team Activiteiten bracht in kaart wat er al te doen is in het dorp en zet zich samen met zijn team er voor in om o.a. de speeltuinverenging en de speeltuin weer nieuw leven in te blazen.

Zo heeft het team Wonen onder leiding van de coaches Hans van Hal en Louis de Nooijer woningbouw op de agenda gezet en de mogelijkheden hiertoe onderzocht. Zij zijn ondermeer in gesprek gegaan met deskundigen van de afdeling Ruimtelijke Beleid van de gemeente Middelburg.

De coaches Willem van Sluijs en Ben van de Waart van team Verkeer buigen zich over de inrichting van de Veerstraat en de Oude Rijksweg. Die straten moeten absoluut veiliger, volgens het team.

Het team Natuur, onder leiding van Robbie Walraven en Willy van Oorthuijsen heeft vele avonden al wandelend en fietsend in het dorp en de omgeving doorgebracht, op zoek naar interessante wandelpaden.

Presentatie tijdens zomerfeest
16 augustus tijdens de zomerfeesten zullen de teams van het 'Dorp van de toekomst' hun plannen presenteren aan de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland. Alle plannen krijgen een stembus en de bewoners stemmen door middel van locale munten voor de beste, leukste plannen.
Aan het eind van de dag zullen we de uitslag bekend maken. Zo komt er voor de initiatiefgroep van het 'Dorp van de toekomst' een agenda tot stand voor de komende tien jaar. De dorpsverenging zal zich samen met de bewoners er voor inzetten die agenda te realiseren.

De komende weken zullen jullie nog meer informatie krijgen over de presentatie van het 'Dorp van de toekomst' via de website van de dorpsvereniging www.dvnieuwland.nl , via posters en folders.
Maar noteer alvast in je agenda, 16 augustus en kom kijken naar de presentaties van de teams en stem en beslis mee over de toekomst van Nieuw- en Sint Joosland.

Juli 2008, Ellen van Troost, Moveo Training en Advies

....omhoogDe gezichten achter "Het dorp van de toekomst"


Inleiding
In het traject "Het Dorp van de toekomst" maken dorpbewoners concrete plannen om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. Niet de professionals, maar dorpsbewoners gaan aan de slag.
In dit traject spelen de coaches een heel belangrijke rol. De coaches, vrijwilligers uit het dorp, begeleiden de teams van bewoners. De coaches vormen de spil van het traject.
Hier een greep uit het vele werk dat zij vrijwillig verzetten: ze werven deelnemers, leiden de vergaderingen van de teams, maken verslagen, spelen een inspirerende en stimulerende rol bij de ontwikkeling van de plannen, werken de plannen met hun teams uit tot presentaties, ze nemen actief deel aan de overleggen van de coaches en de voorbereidingen voor het zomerfeest en voeren gesprekken met relevante instanties, zoals gemeente, politici, provincie, woningbouwcorporaties, scholen en welzijnsinstanties. Geen geringe taak dus.

In mei 2008, toen het traject "Het Dorp van de toekomst" in volle gang was in Nieuw- en Sint Joosland ben ik bij alle coaches langs gegaan om hen uitgebreid te bevragen naar hun motieven om mee te doen, naar de plannen die op stapel staan en naar hun verwachtingen.
Hieronder leest u het resultaat van deze gesprekken. Ik wil de coaches hartelijk danken voor hun openhartigheid, inzet en gastvrijheid.

Ellen van Troost, begeleider "Dorp van de toekomst", Moveo Training en Advies

Moveo Training en Advies
Jacobus de Waalstraat 20
4586 AE Lamswaarde
T: 0114-630998/ 06-13607271
E:moveo@planet.nl
W:www.moveo.nu

In gesprek met de coaches

....omhoogDe interviews door leerlingen van de Lonneboot


In de maand maart hebben leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisschool "De Lonneboot" enquêteformulieren ingevuld en laten invullen... Totaal werden 63 formulieren ingeleverd, een behoorlijke stapel.
Een werkgroepje, bestaande uit : Heleen Lokker, Carla van de Schaaf (namens SWM Middelburg), Harry Siebelink (namens Gemeente Middelburg) en ondergetekende, stortten zich op de stapel en plaatsten de antwoorden in een uitgekiend programma op de computer.Telfouten konden dus al vast niet gemaakt worden.

De resultaten van de enquête zijn intussen bij alle coaches van het project "Dorp van de Toekomst" terecht gekomen. Natuurlijk ook bij de leerlingen van de Lonneboot.

Naast een zevental gesloten vragen werd de mogelijkheid gegeven om persoonlijke ideeën in te brengen. Open vragen als "Wat vind je het leukst aan dit dorp", Wat het minst leuk en hoe zou het dorp er over 10 jaar moeten uit zien, boden ruimte vrijuit meningen te geven op de gebieden, voorzieningen, activiteiten, natuur, verkeer en wonen.

Globaal leidt de enquête tot, onder andere, de volgende conclusies.

- Nieuw- en Sint Joosland is een dorp waar het goed wonen is.
- Veiligheid op straat is, ook in het donker, groot.
- Veel mensen kennen elkaar, regelmatig wordt het contact met de buren onderhouden.
- Er zijn niet veel voorzieningen, die zouden best kunnen worden uitgebreid.
- Gelukkig zijn er goede verbindingswegen met omliggende plaatsen, zodat daar van de voorzieningen kan worden gebruik gemaakt.
(Inmiddels zorgen de ontwikkelingen rond de N-57 ervoor dat bij deze conclusie wel kanttekeningen zijn te zetten. Immers een directe verbinding met Middelburg dreigt te verdwijnen!)
- Het zou prettig zijn wanneer er meer activiteiten zouden worden georganiseerd.
- Indien noodzakelijk, kan binnen het dorp zorg worden ontvangen.
- Maar ook zouden de groenvoorzieningen wel wat kunnen worden uitgebreid. Daarbij zou, wat er is aan openbaar groen, wel beter onderhouden kunnen worden.

De uitkomsten van de enquête bieden de verschillende teams van het project "Dorp van de Toekomst" een zeker welkome aanvulling.

Uit dorpskrant april 2008, André Vluggen

....omhoogHet eerste resultaat: een eigen website

Dorpsvereniging nu ook op Internet !


Dankzij Arie Verhage, die deelneemt aan het project "Dorp van de Toekomst", kwamen we in contact met Claire Kruijder.
Zij verzorgt de website van het internetbedrijf van Arie: www.1ekeus.nl.
Claire bleek bereid een website voor de dorpsvereniging op te zetten en te onderhouden.
Dit mooie aanbod hebben we met beide handen aangegrepen.
Hiermee is al het eerste idee, ontstaan in project Dorp van de Toekomst, gerealiseerd.
Het resultaat is te zien op: www.dvnieuwland.nl.
Via deze website is de komende tijd ook de voortgang van het project Dorp van de Toekomst te volgen.

Uit dorpskrant april 2008, Hans van Hal

....omhoogDorp van de toekomst


Zo noemen we het project waarmee 15 inwoners van Nieuw- en Sint Joosland zijn begonnen om plannen te bedenken, die de leefbaarheid van ons dorp ten goede moeten komen. De gemeente Middelburg heeft het bureau Moveo Advies & Training gevraagd hen hierbij te begeleiden samen met enkele deskundigen van de gemeente en SWM.
Zij vormen tezamen de initiatiefgroep. In 2 bijeenkomsten is de initiatiefgroep begonnen met het bedenken van aandachtspunten voor de komende 5 a 10 jaar. Dit ging op basis van 3 vragen:

a. Wat willen wij behouden ?
b. Wat willen wij erbij ?
c. Wat zijn we liever kwijt ?

Dit leverde ongeveer 40 punten op. Deze zijn verdeeld over 5 thema's ( tussen haakjes enkele aandachtspunten ).

1. Verkeer ( bereikbaarheid dorp, veiligheid, sluipverkeer )
2. Voorzieningen ( basisschool, huisarts, kinderopvang, bakker, supermarkt, speeltuin )
3. Wonen ( bestrating, nieuwbouw, overlast van wegverkeer en Sloegebied )
4. Natuur ( historische waarde van het dorp, meer groen, wandelroutes in en om het dorp )
5. Activiteiten ( verenigingen, dorpshuis, jeugdactiviteiten )

De vijf teams zullen ieder een thema uitwerken in korte en lange termijnplannen.

Ook gaan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Lonneboot nog een aantal bewoners interviewen over het dorp in het verleden, in het nu en in de toekomst. Mogelijk dat u ook benaderd wordt. De uitkomsten van de interviews worden gebruikt door de vijf teams.

Om te bereiken dat zoveel mogelijk inwoners bekend raken met dit project, worden ook folders en posters verspreid.

Help meedenken en werken aan de toekomst van ons dorp !
In de loop van maart gaan de teams aan de slag. Een team bestaat uit ongeveer 5 à 8 personen en zal 3 of 4 keer vergaderen. Er worden nog inwoners gezocht, die mee willen doen met plannen bedenken en uitwerken.
Om te zorgen dat alle teams zo succesvol mogelijk te werk gaan, krijgen 1 of 2 personen per team vooraf een training tot coach.
Aanmelden als deelnemer of coach van een team kan op de dorpstafelbijeenkomst van 26 februari, of bij Willem van Sluijs, tel. 601594 of e-mail: FKSC@zeelandnet.nl.

Alle door de teams bedachte plannen zullen worden gepresenteerd tijdens het Zomerfeest in augustus. De inwoners van Nieuw- en Sint Joosland mogen dan bepalen welke plannen ze het belangrijkst vinden.
De dorpsvereniging zal daarna met bewoners aan de slag gaan om deze plannen uitgevoerd te krijgen, maar ook met de gemeente voor de benodigde financiën. Op de dorpstafelbijeenkomst van 26 februari a.s. hoort u meer over dit belangrijke project.

Uit dorpskrant februari 2008, Hans van Hal

....omhoog